แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ฉบับเพิ่มเติม) (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๑๒๙)

|