แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๕ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๑๐๒)

|