แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๗๙๘)

|