แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๔ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๓๖๗)

|