แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๕ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๒๔๓) 

|