แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๒๖๒) [Update ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๖]

|