แผนดำเนินการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๗๐๙)

|