แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว๕๖๒)

|