แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๕๓)

|