แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๖๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๗๙๐)

|