แจ้งยกเลิกกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๒๖” (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๕๑๔) {เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด}

|