แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ ๑๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๓๐)

|