แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนิติกร รุ่นที่ ๔๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๓๙)

|