แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนายช่างโยธา รุ่นที่ ๑๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๒๐๖)

|