แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิศวกรไฟฟ้า รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๒๕๖)

|