แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ ๔๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๔๐๙)

|