แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่น ๑๐๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๕๗๑)

|