แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๘๓)

|