แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๓๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๖๐๒)

|