แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๖๒๙)

|