แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการคลัง รุ่นที่ ๑๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๐๗๖)

|