แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๐๐)

|