แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๓๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๓๔๔)

|