แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๗๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๗๙๙)

|