แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่น ๑๒๖ (เพิ่มเติมครั้งที่๑) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๑๕)

|