แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๑๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๐๖)

|