แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๖๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๗๓๑)

|