แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายช่างโยธา รุ่นที่ ๑๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๗๘๓)

|