แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการท้องถิ่นระดับอาวุโส รุ่นที่ ๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๗๘๙)

|