แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการท้องถิ่นระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๗๖๕)

|