แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๘๓)

|