แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ ๕๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๘๗)

|