แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสถาปนิก รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๓๖๐) 

|