แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๒๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๙๙)

|