แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๕๗)

|