แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ ในยุค New Normal รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๖๔๖)

|