แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น (Increase the Efficiency of Local Administration) รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๓๘)

|