แผนดำเนินการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๔ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๓๗๐)

|