แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการคลัง รุ่นที่ ๑๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๕๒๕)

|